Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 9, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 3 לך לך - מפורסמים דיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין אברהם אבינו לאלן טיורינג?

בשיעור זה נעקוב אחר אנשי סדום ואברהם אבינו דרך...


Oct 3, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 2 נח - יתירות בתורה ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ניתן לדחוס אותיות בתורה שבכתב?

בשיעור זה נדבר על הסוגיה השניה במסכת פסחים,...


Sep 30, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 1 בראשית - אור וחישוב אופטי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם האור הבראשיתי יכול לבצע חישוב אופטי?

בשיעור זה נלמד את הסוגיה הראשונה במסכת פסחים,...


Sep 18, 2021

פרשה דיגיטלית 55: וזאת הברכה - קבורתו של משה ומייסד ביטקוין, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

איזו חידה קשה יותר - לדעת את מקום קבורתו של משה או למצוא את מייסד ביטקוין?


Sep 18, 2021

פרשה דיגיטלית 54: סוכות - יוסיף דעת וירוסים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם המוסיף דעת הוא גם זה שמסוכן יותר בעולם הסייבר?

בשיעור קצר זה נעסוק במספר שיטות בפרשנות...