Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 20, 2021

פרשה דיגיטלית 20: תצוה - חושן וAI, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חושן מכפר על קלקול הדין ע"י AI?

בשיעור זה נעסוק ב'משפטיות' של חושן המשפט. לאחר מכן, נכיר את נושא השופטים...


Feb 14, 2021

פרשה דיגיטלית 19: תרומה - עצים מדור קדם, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם עצי השיטים היו מצליחים לעבור את השדרוג מ-WINDOWS XP ל-WINDOWS 10?

בשיעור זה נעסוק בחידת מקורם של עצי...


Feb 7, 2021

פרשה דיגיטלית 18: משפטים - חומת אש בצורה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם פיירוול עומד בתקן של מכילתא דר' ישמעאל?

בשיעור זה נדון דרך מכילתא דר' ישמעאל, מכילתא...


Jan 31, 2021

פרשה דיגיטלית 17: יתרו - בידוד תקלות בהר סיני, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם מנגנון SFI הופעל במעמד הר סיני?

בשיעור זה נדון במספר פרשנים העוסקים במהות הגבול סביב להר...


Jan 24, 2021

פרשה דיגיטלית 16: בשלח - נתיב מהיר בכביש 40 השנים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

הפתרון של הקב"ה לבעיית הנתיב הקצר ביותר.

בשיעור זה נסקור מספר פרשנויות לביטוי 'כי קרוב הוא'...