Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 30, 2012

שמונה עשרה #11, מאת הרב עזרא ביק - ברכת גאולה


May 22, 2012

שמונה עשרה #10, מאת הרב עזרא ביק - ברכת סליחה


May 21, 2012

ניהול החיים בחברה המודרנית #4, מאת הרב ברוך גיגי - הקצעת משאבים לאומיים חלק 2


May 20, 2012

שיחה מיוחדת עבור יום ירושלים, עם הרב יהודה עמיטל זצ"ל - ממסיבת יום ירושלים תשס"ה


May 20, 2012

שיחה מיוחדת עבור יום ירושלים, מאת הרב חנן פורת זצ"ל - ממסיבת יום ירושלים תשס"ד