Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2014

פשרת בלק, "לא איש אל..." - על ברכה ובגידה בערבות מואב, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Jun 25, 2014

קשת - הלכות שביעית #05,  מאת הרב ברוך גיגי


Jun 23, 2014

פרשת חוקת, על מטות וסלעים, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Jun 22, 2014

דיני מנהגים #5, שאלת כחם של מנהגים לפסוק הלכה, מאת הרב ברוך וינטרויב


Jun 19, 2014

קשת - הלכות שביעית #04, מאת הרב ברוך גיגי