Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 31, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 21 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ד הלכה ד

וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופלגשים נשים בכתובה וקדושין ופלגשים בלא כתובה ובלא קידושין אלא ביחוד בלבד קונה...


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - מדווחים מן השטח: מפנקסה של עיתונאית, יפעת ארליך, ידיעות אחרונות

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - מדווחים מן השטח: משולחנו של עורך, עמנואל שילה, עורך בשבע

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - "'עצה ההוגנת לו': הגישה ההלכתית לפרסום ויחצ"נות" מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - "ה'אני' גלוי ונסתר", מפי ד"ר בני להמן

כ"ו בכסלו תשע"ח