Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 27, 2014

בהגשתו של רינו צרור, תכנית "מה בוער" גלגל"צ 27 באדר תשע"ד


Feb 27, 2014

פרשת פקודי, מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי, השיעור נכתב על ידי הרב אלחנן סמט


Feb 27, 2014

הלכות צבא #21, גדרם ההלכתי של אימונים, מאת הרב אביהוד שורץ


Feb 23, 2014

הלכות צבא #20, נסיעה בשבת לחיזוק מוראל הלוחמים, מאת הרב אביהוד שורץ


Feb 18, 2014

ספר שמות #11, המשך מעמד הסנה, האותות שנתנו במעמד הר סיני, מאת הרב יעקב מדן