Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 29, 2021

הלכות שביעית 39: תקנת פרוזבול, מאת הרב ישי יסלזון

אז, איך מקיימים היום שמיטת כספים בלכה למעשה?

בשיעור הסיום של הסדרה נעסוק בתקנת הפרוזבול. נדון בטעמיה, יסודותיה והיכולת לתקנה....


Jul 14, 2021

הלכות שביעית 38: החובות הנשמטים בשביעית (ב), מאת הרב ישי יסלזון

האם השביעית משמטת המשכורת שלי?

השבוע נעסוק בעוד שני סוגים של חובות שלא נשמטים בשנת השמיטה: א. חובות שזמן פרעונם לאחר...


Jul 7, 2021

הלכות שביעית 37: אלו חובות השביעית משמטת, מאת הרב ישי יסלזון

מה דין צ'קים בשמיטת כספים?

השבוע נתחיל לדון בסוגי החובות אותם השביעית משמטת. נעמיק בשאלה מתי חוב נחשב כבר כ'גבוי' ולכן...


Jun 30, 2021

הלכות שביעית 36: בשמיטת כספים - הגדרת המצווה, מאת הרב ישי יסלזון

מי משמט? האדם או השנה?

בשיעור הפותח את עיסוקנו בשמיטת כספים נעמוד על המצוות השונות הכלולות השמיטה זו, על טעמיהן ועל...


Jun 24, 2021

הלכות שביעית 35: ביעור פירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

ביעור שביעית - כחמץ או כמעשרות?

לאחר אכילת פירות השמיטה, כאשר הם כלים מן השדה אנחנו מחוייבים לבער אותם מן הבית. מה טיבו של...