Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 15, 2021

הלכות שביעית 25: צביעה, סיכה והדלקת הנר, מאת הרב ישי יסלזון

על הדלקת חנוכיה, צביעת בגדים וסיכה רפואית בפירות שביעית.

מלבד אכילה ושתיה המשנה מונה שימושים נוספים שניתן לעשות עם...


Apr 7, 2021

הלכות שביעית 24: מה עושים עם שאריות שביעית? מאת הרב ישי יסלזון

פח שמיטה או פח זבל? איפה נשים את שאריות האוכל?

סיימנו ארוחה ונשארו אי אלו שאריות מן האוכל. מה ניתן לעשות איתם? האם...


Mar 25, 2021

הלכות שביעית 23: הפסד פירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

איך מאכילים תולעי משי בשמיטה?

כמו בדברים אחרים שיש בהם קדושה גם על פירות שביעית אנחנו מצווים שלא להפסידם. השבוע נעמיק באיסור...


Mar 18, 2021

הלכות שביעית 22: שימוש בפירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון

איך אוכלים פירות בשמיטה?

לאחר שראינו את היסודות לקדושת פירות שביעית נדון היום בצורת האכילה המותרת של הפירות. האם ניתן...


Mar 9, 2021

הלכות שביעית 21: הפקר הפירות - ב, מאת הרב ישי יסלזון

האם צריך לבקש את רשות השכן בשביל לקטוף את לימוניו בשמיטה?

השבוע נמשיך בעיסוקנו במצוות הפקרת הפירות בשמיטה. נתחיל מסיום הדיון...