Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 20, 2020

סדרה חדשה בהלכות שביעית, מתכוננים כבר לתשפ"ב!

לקראת שנת השמיטה הבעל"ט ננסה לפרוש את הסוגיות הנוגעות להלכות שמיטה מן המקורות ולמעשה. בעקבות סדר הרמב"ם בהלכות שמיטה נקיף את הדינים...


Aug 13, 2014

קשת - הלכות שביעית #12, מאת הרב ברוך גיגי


Aug 6, 2014

קשת - הלכות שביעית #11, מאת הרב ברוך גיגי


Jul 30, 2014

קשת - הלכות שביעית #10, מאת הרב ברוך גיגי


Jul 24, 2014

קשת - הלכות שביעית #09, מאת הרב ברוך גיגי