Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 30, 2019

שיחתו ליום ירושלים של מו"ר ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שנישאה בבית המדרש בערבו של יום בשנת תשס"ד. בשיחתו עומד הרב על מזמור תהילים קכ"ב- "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים...


May 29, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - שינוי בשבת, מאת הרב ישי יסלזון

הפרשה מתארת את מסע המשכן וכליו. ככל מלאכת המשכן גם מכאן אנו לומדים פרטי דינים חשובים להלכות שבת. אחד מהם הוא הוצאה לאחר...


May 27, 2019

מסילת ישרים 3 - הקדמה (ג), מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נסיים את הקדמת הרמח"ל, ונדון בחמשך חלקי עבודת ה' - יראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת המצוות.


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שלישי: מנהיגות רוחנית

מנחה: ד"ר חיותה דויטש ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, הרבנית ענבל מלמד, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי,...


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שני: תלמוד תורה לנשים - חצי יובל לבתי המדרש/מדרשות לנשים

מנחה: גב' יפעת ארליך, הרב ראובן טבול, הרבנית ד"ר אסתר פישר,...