Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 29, 2014

הלכות צבא #16, רחיצה בשבת לחייל החוזר מפעילות, מאת הרב אביהוד שורץ


Jan 28, 2014

פרשת תרומה, סדר ומקדש: שיטת רש"י, סדר האירועים במשכן ובחטא העגל, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Jan 21, 2014

הלכות צבא #15, בישולי נכרים בצה"ל, מאת הרב אביהוד שורץ


Jan 20, 2014

פרשת משפטים, בריתות סיני, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Jan 15, 2014

הלכות צבא #14, לכידות המחנה ומשמעותה ההלכתית, מאת הרב אביהוד שורץ