Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 16, 2019

נושא הלכתי בליל הסדר - פסח - רחץ-כרפס, מאת הרב ישי יסלזון

לכבוד חג הפסח הבא עלינו לטובה נעיין בדיני נטילת ידיים לכרפס. ננסה להבין מה גדרה ואלו פרטי הלכות ניתן ללמוד מנטילת ידים...


Apr 15, 2019

המשפחה היהודית 26, מאת הרב בנימין תבורי - סבא בהלכה


Apr 14, 2019

המשפחה היהודית 25, מאת הרב בנימין תבורי - כיבוד הורים חורגים ואחים גדולים


Apr 11, 2019

לקראת פסח - מעשה חמשת החכמים שבהגדה, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר בחשמונאים, בו' בניסן תשע"ט


Apr 11, 2019

לקראת פסח - כרפס זה - על שום מה, מאת הרב יאיר קאהן. השיעור הועבר בבבוקר לימוד "אשר בחר בנו", ד' בניסן תשע"ט