Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 6 תולדות - עקרות הלכתית ופילוסופים דיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם עקרות האבות היא מקרה פרטי של בעיית הפילוסופים הסועדים?

בשיעור זה...


Oct 23, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 5 חיי שרה - מחלוקות אידיאולוגיות וחישוב מקבילי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם עבודת ה' של ישראל ובני קטורה הם סוג של חישוב מקבילי?

בשיעור זה נלמד...


Oct 22, 2021

וירא | פרשת אברהם והמלאכים, מפי הרב אמנון בזק

מדוע שליחות המלאכים כוללת שני תפקידים שונים - הבשורה על לידת יצחק והשחתת סדום? מה הייתה התועלת בדיון שבין ה' לאברהם על הצדיקים, אם...


Oct 18, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 4 וירא - טעויות מכוונות מראש, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם הטעויות בספר התורה של תלמי דומות לדומיינים מזויפים?

בשיעור זה נלמד סוגיה...


Oct 9, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 3 לך לך - מפורסמים דיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין אברהם אבינו לאלן טיורינג?

בשיעור זה נעקוב אחר אנשי סדום ואברהם אבינו דרך...