Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 29, 2023

שמחנו לארח היום בבית המדרש את ראש ישיבת פני מנחם (גור), הרב שאול אלתר שליט"א.
הרב אלתר העביר שיחה קצרה לתלמידי הישיבה, עם דברי חיזוק בענייני השגחה, והוסיף דברי הספד על איתן...


Jul 15, 2023

לכבוד ערב זיכרון לדמותו וזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל מוצ"ש מטות מסעי, כ"ז בתמוז (15.7)


Jul 15, 2023

לכבוד ערב זיכרון לדמותו וזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל מוצ"ש מטות מסעי, כ"ז בתמוז (15.7)


Jul 15, 2023

לכבוד ערב זיכרון לדמותו וזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל מוצ"ש מטות מסעי, כ"ז בתמוז (15.7)


Jan 8, 2023

הספדים לרב חיים דרוקמן ז"ל, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הרב נפתלי רייכנר (מחזור א') וראש ישיבת בני עקיבא אור עציון הרב ערן פרינס (מחזור כ"ו)

ט' בטבת תשפ"ג