Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 8, 2023

הספדים לרב חיים דרוקמן ז"ל, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הרב נפתלי רייכנר (מחזור א') וראש ישיבת בני עקיבא אור עציון הרב ערן פרינס (מחזור כ"ו)

ט' בטבת תשפ"ג


Jul 26, 2022

מחשבות על מורי ורבי הרב עמיטל זצ"ל לציון היארצייט ה-12, מאת הרב משה טרגין


Apr 1, 2022

ביום רביעי כ"ז אדר ב תשפ"ב התקיים בהיכל הישיבה הספדים לזכרו של הרב חיים קנייבסקי זצ"ל

הרב אליקים קרומביין

הרב יוסף צבי רימון

מנחם הבלין, בוגר הישיבה ומבאי ביתו של הרב


Jan 24, 2021

בית ישיבת הר עציון שרוי באבל כבד

על פטירתו של בונה הישיבה ומייסדה, יו"ר הנהלת הישיבה, איש החזון ורב הפעלים משה (מושקו) מושקוביץ.

מושקו, נהג לומר: "ההבדל בין הוזה לחוזה הוא קו קטן...


Nov 12, 2020

דברי הספד על הרב יונתן זקס, ממרימי קרנה של היהדות בעולם כולו, וידיד קרוב של הישיבה. השיחה ניתנה ביום רביעי כ"ד בחשוון תשפ"א.