Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 29, 2023

שמחנו לארח היום בבית המדרש את ראש ישיבת פני מנחם (גור), הרב שאול אלתר שליט"א.
הרב אלתר העביר שיחה קצרה לתלמידי הישיבה, עם דברי חיזוק בענייני השגחה, והוסיף דברי הספד על איתן רוזנצווייג הי"ד, בן היישוב אלון שבות שנפל בקרב בשבוע שעבר.
הרב עזרא ביק פתח בדברים לכבוד הרב אלתר, ואמר כי ישנה חשיבות גדולה לאחדות ושיח בעולם התורה. ראש הישיבה הרב יעקב מדן חתם בדברי ברכה, ושיבח את הרב אלתר הממשיך את מסורת חסידות גור לדורותיה, המשתיתה את העולם הרוחני על גבי למדנות וחידושים בש"ס.
ניתן לצפות בשיחה באתר תורת הר עציון.