Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 31, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת מסעי - יישוב ארץ ישראל, מאת הרב ישי יסלזון

מה משמעות הציווי "והורשתם את הארץ" בפרשתנו? האם יש כאן מצווה? ברכה? מצווה זמנית? לדורות? על אלו ועוג בשיעור השבוע.


Jul 30, 2019

הסיבות לחורבן בית ראשון ושני, שיעור מיוחד מפי הרב יצחק לוי


Jul 24, 2019

מסילת ישרים 8 - פרק ב(2), מאת הרב ברוך וינטרוב

על חשיבות ההתבוננות במעשיו של אדם. וכן – באלו דרכים עוזר הקב"ה לחוזר בתשובה?


Jul 24, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת מטות - מנהגים וקבלות טובות, מאת הרב ישי יסלזון

בהתרת נדרים בערב ראש השנה אנחנו מתירים הנהגות טובות שנהגנו בהם ג' פעמים. בשיעור ננסה, בעקבות פרשיית הנדרים...


Jul 17, 2019

סיפורים של הרב עמיטל 1-4, לקראת מלאות 9 שנים לפטירתו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, נתבונן בכמה סיפורים שלו, מאת הרב משה טרגין

1 - החולצה הלבנה
2 - אש בניו יורק ובירושלים
3 - מסיונרים...