Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 31, 2014

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #10 - ולא יראה בך ערות דבר, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק בדין "ולא יראה בך ערות דבר", תוקפו - האם מדאורייתא או מדרבנן; וגדריו - איסור קריאת שמע...


Dec 31, 2014

פרשת ויחי, יעקב ומצרים, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק


Dec 28, 2014

המצוה השבועית - ויחי: אמירת בשכמל"ו בשקט, מאת הרב יאיר קאהן

השיעור יעסוק בהיבטים שונים של אמרית בשכמל"ו בשקט בקריאת שמע הקשורים לקיומים שונים בקריאת שמע עצמה


Dec 25, 2014

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #9 - הפטורים מקריאת שמע, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נחלק את סוגי הפטורים מקריאת שמע לשלשה, נדון בנפקא מינות ביניהם, ונבחן כמה מקרי ביניים לגביהם...


Dec 24, 2014

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ה #8, מעמד הגרים בתקופת בעלי התוספות, מאת פרופ' רמי ריינר, אוניברסיטת...