Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 21, 2023

לקראת פסח | הצלה בתוך גאולה, מפי הרב שלמה ברין

על הדרמה של יציאת מצרים

השיעור הועבר בדינר השנתי של קרן עציון 


Mar 16, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 09 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.


Mar 16, 2023

רמב"ן על התורה 22 | ויקהל-פקודי, מאת הרב מיכאל אדרעי

מכיוון שפרשיות ויקהל-פקודי היא חזרה על תרומה ותצווה עוסק הרמב"ן בחזרתיות זו. נעמיק בענייני מלאכות המשכן וההבדל בין מלאכת עבודה...


Mar 9, 2023

רמב"ן על התורה 21 | כי תשא, מאת הרב מיכאל אדרעי


Mar 9, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 08 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

לצערנו השיעור השביעי לא הוקלט בהצלחה. אתכם הסליחה.