Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 30, 2020

נושאים הלכתיים בחג הסוכות - בענין אכילה בליל ראשון, מאת הרב ישי יסלזון

אופי מיוחד יש לאכילה בסוכה בלילה הראשון. על המיוחדות שבחובה זו והדינים המיוחדים הנגזרים ממנה נעמוד...


Sep 22, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת האזינו - ברוך הוא וברוך שמו, מאת הרב ישי יסלזון

בחזרת הש"ץ חלקנו עונים ברוך הוא וברוך שמו לאחר הזכרת שם שמיים בברכות החזן ויש שדווקא נמנעים מכך. בשיעור נעמוד...


Sep 9, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת נצבים-וילך - ילדים בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

דרך עיון בחובת הבאת הקטנים למעמד ההקהל, ננסה לבחון את שאלת הבאת  ילדים קטנים לבית הכנסת - מדוע יש עניין להביאם?...


Sep 2, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תבא - קביעות לתרומות ומעשרות, מאת הרב ישי יסלזון

שישה דברים קובעים למעשרות ומחייבים להפריש מן הפרות לפני שאוכלים אותם. נדון בשיעור בעיקר ב'בית' הקבוע...


Aug 27, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תצא - ושמח את אשתו, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה על החתן לשמח את אשתו בשנה הראשונה לנישואים ואף פוטרת אותו מלצאת לצבא. בשיעור ננסה להבין עד כמה הלכה זו...