Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 10, 2024

לקראת פורים תשפ"ד | ונתון תמרוקיהן, מפי הרב משה ליכטנשטיין

המסע מ"חור כרפס ותכלת" ועד "לבוש מלכות תכלת וחור". בין תמרוקים ובגדים במגילת אסתר. השיעור הועבר בבית כנסת נריה פתח תקוה כז אדר א תשפ"ד במסגרת "קרוב אליך"