Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 31, 2012

טקס הענקת פרס הרב קוק לספרות תורנית מקורית וספרות מחקר וספרי עזר תורניים - ביום ראשון יז טבת תשע"ג

הפרס הוענק לראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין, לרב מרדכי הלפרין, לבוגרנו פרופ' שמחה עמנואל, ולרב יצחק שילת

 בטקס השתתפו ראש עיירית תל אביב יפו רון חילדאי והרב הראשי של תל אביב יפו הרב ישראל מאיר לאו