Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 5, 2022

גיור קטנים, מאת הרב יעקב מדן

ישנה מחלוקת חשובה בהלכה, בשאלת גיור קטנים. לדעתם של רבים עלינו להשקיע את עיקר מאמצינו בגיור קטנים, כיון שבהם קבלת המצוות קלה יותר; לעומת זאת, הרבנות הראשית כיום מתנגדת לגיור קטנים, וכמעט שאינה מאפשרת זאת. בעקבות הרפורמה בגיור, ישנם מהמחמירים בעניין זה שחוששים שרבני ערים יתחילו לגייר קטנים; האם אכן יש בכך בעיה? מהם יסודות המחלוקת? ראש הישיבה הרב יעקב מדן בשיעור הלכתי (הניתן במוצאי-שבת) על גיור קטנים בעקבות מתווה הגיור.

שיעור שהועבר במוצאי שבת פרשת וארא תשפ"ב

קובץ מראי מקומות >>