Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שני: תלמוד תורה לנשים - חצי יובל לבתי המדרש/מדרשות לנשים

מנחה: גב' יפעת ארליך, הרב ראובן טבול, הרבנית ד"ר אסתר פישר, הרבנית אסתי רוזנברג