Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 20, 2020

סדרה חדשה בהלכות שביעית, מתכוננים כבר לתשפ"ב!

לקראת שנת השמיטה הבעל"ט ננסה לפרוש את הסוגיות הנוגעות להלכות שמיטה מן המקורות ולמעשה. בעקבות סדר הרמב"ם בהלכות שמיטה נקיף את הדינים המיוחדים לשנה זו. נשתדל ללמוד בעיון כל אחת מן הסוגיות ולגעת גם בהשלכות הלכה למעשה.

הלכות שביעית 1: שמיטה א - "ושבתה הארץ", מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור הפתיחה נכיר את הפסוקים השונים העוסקים בשמיטה, מתוכם נעיין במנין המצוות לרמב"ם ובעיקר במצוות העשה של השמיטה. ננסה להבין את גדרה של המצווה ועל מי היא מוטלת, תוך עיון בכמה השלכות למעשה.