Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 24, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 10: דברים הטורדים בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע נמשיך בעיסוק בהכנות לתפילה - והפעם החובה למנוע טרדות לפני התפילה. נעמוד על יסוד האיסור להתפלל כאשר אדם נזקק לנקביו ונראה שהרמב"ם רואה אותו כחלק ממכלול גדול יותר של הצורך בהכנה נפשית, פיזית ורוחנית לקראת העמידה בפני ה' בתפילה.

האם מותר להתאפק בשביל להתפלל?