Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 7, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 12 - פרשת ויחי - כיצד נשארה המשפחה שלמה? מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

ראשונה בספר בראשית, משפחה נשארת שלמה, ללא דחייה של אחד הבנים. יעקב מברך את כולם, גם את אלו שחטאו. כיצד הצליח יעקב לשמור על אחדות המשפחה? ומה ניתן ללמוד מכך על הדרך לשמירת אחדות במשפחות שלנו, ללא טשטוש ההבדלים בין הילדים?