Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 27, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 15: אות י"ח - "טעם התפילה הנקייה מבקשות", מפי הרב אורי יעקב בירן

התבודדות היא הדרך ללמוד איך  לבכות בתפילה.

על פי האדמו"ר, אם האדם רק חווה תפילה שהיא בקשה, אז הבכי שלו בתפילה נחשב ילדותי. לכן, המטרה היא לטעום תפילה שאין בה בקשות, בכי הנובע מעצם המפגש עם ה' בדיבורי השבח עליו. מתוך כך, גם תפילה של בקשה תהיה ממוקדת במפגש עם ה', כפי שאפשר לראות במשל הסנדלר בחובת התלמידים (פרק ד'). נקודה זו מתקשרת ליסוד על נשמת האדם הרואה את ה' ומשתוקקת אליו, גם כשהאדם לא יודע ומבין זאת.