Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 10, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 21: אות כ"ו - סעודה שלישית כ'כל נדרי', מפי הרב אורי יעקב בירן

מדוע האדמו"ר מפיאסצ'נה נשבר דווקא בסעודה שלישית?

האדמו"ר מפיאסצ'נה משווה את סעודה שלישית לתפילת כל נדרי הפותחת את יום הכיפורים. זאת, לאור חוויותיו האישיות בסעודה זו, כפי שמותארות בקטע - תחושת משבר, בושה, יגון וצער שנובעים מעמידה לפני ה', פניה לקב"ה בכל מקרה למרות הקושי, והתחזקות ושמחה לאחר מכן. באופן מרתק, הדברים מתכתבים אך שונים מהתיאור שלו כיצד נראית סעודה שלישית אצל החסידים (לדוגמה, בהכשרת האברכים פרק ד').