Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 26, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 28 תזריע - נקודת יחוס תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

במה הטמעת מערכת הגנה דומה ללידת תינוק?

בשיעור זה נלמד סוגיה מהספרא אודות טומאת הלידה. לאחר מכן, נזכיר נקודה חשובה בהקשר של הטמעת טומאת לידה. נקשר את שני התחומים דרך נקודות היחוס.