Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 24, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 32 קדושים - כלאיים ושרשרת אספקה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין איסור כלאיים לתקיפת שרשרת האספקה?

בשיעור זה נלמד סוגיה מהתלמוד הירושלמי אודות איסור כלאיים. לאחר מכן, נלמד על תקיפת שרשרת האספקה. נקשר את שני התחומים דרך האיסור להכליא עץ סרק עם עץ מאכל, והחלק החלש במערכת שמאפשר את ההתקפה דלעיל.