Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 22, 2021

פרשה דיגיטלית 48: כי תבוא - ישות אשר לא תשמע לשונה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם קללת 'גוי אשר לא תשמע לשונו' היתה תוצאה של ניסוי של אלון מאסק?

בשיעור זה נדון בפרשנויות לביטוי 'גוי אשר לא תשמע לשונו' ובהרחבה בנושא השמיעה והשפה. לאחר מכן, נכיר את נושא עיבוד השפות הטבעיות וספציפית ניסוי של רובוטים בנושא זה. נקשר את שני התחומים דרך הפרשנות של שמיעת שפה כהבנתה.