Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 24, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 51 ראה - יחיד וציבור בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין חבילות מעוותות לחולי שחין?

בשיעור זה נלמד על יכולתם של אנשים מסוגים שונים להקריב/לשלח קרבן חגיגה ביד אחר. לאחר מכן, נכיר את נושא החבילות המעוותות. נקשר בין שני התחומים דרך חולי השחין והפולפסין והחבילות ומשמעות היחיד מול הציבור בשני המקרים.