Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 18, 2021

פרשה דיגיטלית 55: וזאת הברכה - קבורתו של משה ומייסד ביטקוין, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

איזו חידה קשה יותר - לדעת את מקום קבורתו של משה או למצוא את מייסד ביטקוין?

בשיעור זה נסקור שתי שיטות בהקשר של חידת מקום קבורתו של משה, ושלושה הסברים לסיבה לכך שאין איש שיודע היכן נקבר משה. לאחר מכן, נכיר מספר חידות דיגיטליות. נקשר בין שני התחומים דרך ההבדלים בין חידת מקום קבורתו של משה והחידות הדיגיטליות, וכן דרך התרגומים.