Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 21, 2016

פרשת פנחס, המפקד השני, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן?

בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין?