Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 16, 2017

מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, עיון בפרשת כי תצא וסוגיית אשת יפת תואר. מוצאי שבת פרשת נצבים-וילך תשע"ז. הועבר שיעור זה בירושלים, במסגרת סדרת שיעורים בהלכות מלכים לרמב"ם, לקראת ימים הנוראים תשע"ח.