Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 14, 2016

פרשת בלק, ואברכך מברכך, השיעור נכתב על ידי הרב יאיר קאהן

מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון