Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 18, 2015

המצוה השבועית - תרומה: דין כל אשר ידבנו לבו, מאת הרב יאיר קאהן

מתי אפשר להתחייב בפעולת הלב, בלי לבטא את ההתחיייבות בפה