Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 24, 2021

בית ישיבת הר עציון שרוי באבל כבד

על פטירתו של בונה הישיבה ומייסדה, יו"ר הנהלת הישיבה, איש החזון ורב הפעלים משה (מושקו) מושקוביץ.

מושקו, נהג לומר: "ההבדל בין הוזה לחוזה הוא קו קטן - אני רוצה להשלים את הקו הקטן כאן"

בדרכו ובאורח חייו, בהקמת ישיבות ויישובים ובהובלת עשרות מוסדות חינוך תורה וחסד ובראשם הישיבה ובית המדרש לנשים במגדל עוז, חינך אותנו להאמין, לחלום ולהגשים. שלנו ושלכם - שלו הוא.

מי יתן לנו תמורתו

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.