Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 19, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת שופטים - המלוכה והממשלה, מאת הרב ישי יסלזון

האם ממשלת ישראל יש לה דיני מלכות? חייבים לשמוע בחוקיה? ומי שאינו מציית להם דינו כמורד במלכות? בשיעורנו השבוע נדון ברלוונטיות של פרשיית המלוכה בימינו.