Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 17, 2021

ויצא | יעקב חבל נחלתו, מפי הרב עזרא ביק

מה הקשר בין תחילת הפרשה לסופה? איזו התגוששות עובר יעקב בזהותו ובקשרי משפחתו בשנות הגלות ומה טיבה של הברית בינו לבין עשו בסוף הפרשה?