Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 27, 2019

נושא הלכתי בפרשת ויקהל - נדבת הלב, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה מסופר שבני ישראל נדבו מטוב לבם את צרכי הקודש והמקדש. ננסה לבחון בשיעור באלו מקרים ניתן להקדיש ולנדוב דברים במחשבת הלב ובאלו מקרים יצירת קדושה והתחייבות דורשת דיבור ומעשה.