Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 16, 2020

על בריאת העולם ואמונה, מפי הרב יהודה עמיטל זצ"ל

אני לא מבין מכל פרשת בראשית שום מילה, לא תוהו, לא בוהו, אני מבין רק דבר אחד, כל מה שעשה, הקב"ה עשה.

מתוך שיחה לתלמידי שנה א' בני חול, משנת 2003. אפשר להאזין לשיחה כולה כאן.