Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 8, 2020

לקראת פורים תש"פ, השפעות גומלין - בין מגילת אסתר לספר עזרא ונחמיה, מאת הרב יעקב מדן.

שיעור במחשבה: למסור את הנפש על עקרונות או להציל את היהודים? מחלוקת מרדכי ואסתר. השיעור הועבר במוצ"ש תצווה שבת זכור תש"פ, בבית המדרש בקומה השלישית ברחוב המצור 9, ירושלים (מעל השטיבלך)