Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 8, 2020

לקראת פורים תש"פ - הלכה - פורים כיום טוב? שיעור בהלכה: שמחה ומשתה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר מוצ"ש תצווה-זכור תש"פ, בבית המדרש בקומה השלישית ברחוב המצור 9, ירושלים (מעל השטיבלך)