Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 18, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת קרח - משמרת תרומתי, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה עלינו 'לשמור את התרומה', מה כלול בשמירה זו? האם זה רק ענייני טומאה וטהרה או כל שימור שהוא? האם כיום מצוות זו נוהגת גם? וכיצד אנחנו מיישים אותה? על זאת ועוד בשיעור השבוע.