Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 31, 2022

הלכות מזוזה #2 - חובת הבית או חובת האדם, מאת הרב ישי יסלזון

שוכר ומשכיר - מי חייב לקבוע מזוזה?

מצוות מזוזה היא מצווה בה נפגשים האדם וביתו - האדם מצוה לעשות את המצווה אך היא מתקיימת בביתו. הצומת הזו מעלה על שולחננו את השאלה - איזה חלק עיקרי במצווה: החובה של האדם המתגורר בבית או חובת הבית העומדת בפני עצמה. לשאלה זו השלכות הלכתיות רבות מהן נביא גם בשיעור עצמו.