Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 25, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 23: אות כ"ח - "אליו יתברך אשר למעלה מהם הסתכלת ונפחדת", מפי הרב אורי יעקב בירן

מדוע האדם מפחד להתפלל?

האדמו"ר מציג שתי אפשרויות של מפגש עם ה' - שתיהן אפשריות לכל איש ישראל. אחת על ידי השכל והדמיון של האדם, מפגש בהשתלשלות של ה' בעולם הזה, והשנייה על ידי הנשמה מעבר ללבושים ולגבולות של העולם הזה. שתיהן מובילות את האדם לפחד ויראה, אך הדרך להבחין ביניהם היא האם היראה של האדם היא עמוקה כל כך, עד שהוא מתבטל לגמרי, לא מסוגל אפילו לאהוב, לירא ולהתפלל. מסתבר שמה שמחזיק את האדם ברגעים אלו הוא עצם רצונו יתברך, עצם המפגש עם ה'.