Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 20, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 25: אל תעש לו מאומה, מפי הרב עזרא ביק

האם אהבת ה' מבטלת אהבת הבן או את המחויבות לצדק - דעת הרב קוק