Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 22, 2021

פרשה דיגיטלית 34: בהעלותך - יתרו כבודק תוכנה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם יתרו קבל הצעה ממשה לשמש כבודק תוכנה?

בשיעור זה נעסוק בביטוי 'והיית לנו לעיניים' על פירושיו השונים. לאחר מכן נכיר את תחום בודק התוכנה. נקשר את שני התחומים דרך פירוש הספרי ומדרש אגדה.