Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 1, 2019

סייבר בהלכה 4: וירוסים חלק א', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה יעסוק בנושא של תוכנות נוזקה בהלכה. נושא זה יסקור את היכולת להגדיר קובץ במחשב כחפץ, ואת היכולת של ההלכה להבדיל בין המחשב והתוכן המאופסן בו.