Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 3, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת בהעלותך - תפילה על החולה, מאת הרב ישי יסלזון

כל שבת במהלך קריאת התורה אנחנו מתפללים באמירת 'מי שברך' על החולים, מדוע דווקא בשעת קריאת התורה? האם מותר לעשות 'מי שברך' גם למי שאנחנו לא יודעים בוודאות מה מצבו? האם תמיד צריך להזכיר את שם החולה בתפילה? שם האם או שם האב? ננסה לענות על שאלות אלו ועוד מתוך עיון בתפילתו של משה רבינו על מרים אחותו.