Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 18, 2020

ביום חמישי אור לכ"ז בסיון קיים ראש הישיבה, הרב יעקב מדן, מפגש מקוון שני בסדרה של ארבעה מפגשים לציבור בוגרי הישיבה וידידיה בתפוצות.
המפגשים הינם בעברית (הועבר עם תרגום סימולטני באנגלית).
המפגש השני עסק בנושא: 'מהפכת התנ"ך'.