Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 18, 2020

ביום שלישי כ"ד בסיון קיים ראש הישיבה, הרב יעקב מדן, מפגש מקוון ראשון בסדרה של ארבעה מפגשים לציבור בוגרי הישיבה וידידיה בתפוצות.
המפגשים הינם בעברית (הועבר עם תרגום סימולטני באנגלית).
המפגש הראשון עסק בנושא: 'ייסוד הישיבה, משמעותה האידאולוגית של שמיעת קול התינוק הבוכה'.